การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สรรสร้างเอกลักษณ์สปาไทยล้านนาด้วยผลไม้ตามฤดูกาล” ครั้งที่ 1

การพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านธุรกิจสุขภาพ ปี ๒๕๕๙
ภายใต้โครงการอัตลักษณ์ล้านานสปาสู่สากล และโครการเชื่อมโยงผู้ประกอบการและนักลงทุนตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อเพิ่มศักยภาพและการขยายการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

การอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “สรรสร้างเอกลักษณ์สปาไทยล้านนาด้วยผลไม้ตามฤดูกาล” ครั้งที่ 1
วันที่ ๑๗ กุมภาพันธุ์ ๒๕๕๙ ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“การบรรยาย ในหัวข้อ พีชสมุนไพรพื้นบ้านล้านนาและการใช้ประโยชน์ในสปา”
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว

“การบรรยายและฝึกปฏิบัติสร้างอัตลักษณ์สปาด้วยผลไม้ตามฤดูกาล”
วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว

“การบรรยายและฝึกปฎิบัติ การแปรรูปผลไม้ตามฤดูกาลในรูปแบบผลิตภัณฑ์สำหรับแช่ และเครื่องดื่มสมุนไพร”
วิทยากรโดย รองศาสตราจารย์ ถก.ปราโมทย์ ทิพย์ดวงตา
การฝึกปฏิบัติแนวคิดและผลิตภัณฑ์จากผลไม้สดเพื่อใช้ในสปา

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.