วันที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 13.00 น. การประชุมเฉพาะกลุ่มงาน Medical&Wellness เพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรคและระดมความคิดในการแก้ไขปรับปรุงเพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Medical&Wellness

สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ นำโดยท่านประธานพรชัย  จิตรนวเสถียร ในการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อระดมปัญหาจากกลุ่ม Health & Wellness โดยมี นายกและกรรมการของกลุ่ม สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพ        สมาคมนวดไทย จังหวัดเชียงใหม่ และสมาคมไทยล้านนา สปา เข้าร่วมประชุมและหารือโดยให้ทางสภาฯรับทราบและช่วยผลักดันในการดำเนินการแก้ไข

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.