สมาคมไทยล้านนาสปา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการและแผนงาน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน

วันที่ 26 สิงหาคม 2559 สมาคมไทยล้านนาสปา เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำโครงการและแผนงาน ภายใต้แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด (พ.ศ. 2561-2564) ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้วเชียงใหม่

Lanna Spa is a style of spa that combines centuries-old Thai massage techniques … cutting-edge discovers … natural elements that have proven effective over millennia … and superb pampering.